Lappeenrannan Asuntopalvelu luopuu vakuusmaksusta, lue lisää

Kameravalvontarekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus: 0433221-3)
Valtakatu 44,
53100 Lappeenranta
p. 0800 143 100

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Martti Mäkelä
PL 150,
53101 Lappeenranta
p. 0800 143 100
aspainfo@aspakoti.fi

3. Rekisterin nimi

Kameravalvontarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun ja/tai rekisterinpitäjän omistamilla kiinteistöillä tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan sekä muiden väärinkäytösten selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Videokuvaa kohteissa liikkuneista henkilöistä, ajoneuvoista jne.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Videokamerat

7. Tietojen säilytysaika

Kameravalvonnan tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika, jos ne sisältävät käyttötarkoitukseen perustuvaa tutkittavaa tietoa. Tutkinnan päätyttyä tietoa säilytetään sen ajan, joka on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista varten. Kun aineiston säilyttämisen tarve on päättynyt, tieto poistetaan kolmen vuoden kuluessa.

Muussa tapauksessa tieto säännönmukaisesti tuhoutuu uuden tallenteen alle enintään kuuden kuukauden kuluessa tallentamisesta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja mahdollisimman tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut.

Pyynnön esittäjän tulee liittää tarkastusoikeuspyyntöön oma valokuvansa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Tutustu myös näihin